Klimaatadaptatie

Hoe wil de gemeente omgaan met extreem weer en risico's op overstromingen als gevolg van klimaatverandering?

Door klimaatverandering neemt de kans op hevige neerslag, hitte, droogte en kwetsbaarheid voor overstromingen toe. De gevolgen uiten zich nu al in fysieke, financiële en sociale schade. De risico’s voor veiligheid, gezondheid, economie en biodiversiteit nemen toe. Nog deze eeuw ontwikkelen de klimaatrisico’s zich tot een groot veiligheidsvraagstuk waarbij het voorbestaan van onze stad op het spel staat. Maatregelen om deze risico’s terug te dringen hebben gevolgen voor de mogelijkheden om de stad in te richten. Sommige risico’s zijn slechts beperkt lokaal beïnvloedbaar, zoals bescherming tegen overstroming. De mate van succes bij het terugdringen van de risico’s heeft grote impact op de positie van Amsterdam als woonplaats, vestigingsplaats en reisbestemming.

Situatie & realisatie huidig beleid
Om in 2050 klimaatbestendig te zijn moet iedereen in de stad zo goed mogelijk zijn voorbereid op het veranderende klimaat. Voortkomend uit een bestuursopdracht richt het programma klimaatadaptatie zich sinds 2019 op het verkennen en stimuleren van acties, het organiseren van gezamenlijkheid en het vergaren van inzicht in de benodigdheden voor een klimaatbestendige stad. Om risico’s van klimaatverandering op grote schaal terug te brengen is echter meer nodig. Klimaatadaptatie wordt nog niet standaard meegenomen in alle werkzaamheden van de gemeente (zoals ontwikkeling en beheer) en op alle domeinen (sociaal, fysiek en economisch). Er is nog beperkte inzet op het in staat stellen van private investeerders, beheerders en eigenaren om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Dit kan bijvoorbeeld door communicatie, het aanjagen van initiatieven en impulsbudgetten. Er wordt beperkt ingezet op verplichten, alleen middels de Hemelwaterverordening. Nieuwbouw hoeft nog niet verplicht klimaatadaptief te zijn. Er zijn geen structurele middelen beschikbaar om projecten in de fysieke ruimte klimaatadaptief te maken.
Beleid op dit vraagstuk hangt samen met beleid op:
question_answerWoningbouw en complete stad
question_answerGroen & biodiversiteit
question_answerBeheer & onderhoud
question_answerPersoneelstekorten
question_answerAmsterdamse economie
question_answerGezondheid
question_answerDemocratie en participatie

Vergelijk keuzes

Klik op de keuzes om deze naast elkaar te vergelijken

Filters

notificationsFinanciële informatie: de bedragen zijn het verschil met wat al in de meerjarenbegroting 2022-2025 is opgenomen. Er is aangenomen dat vanaf 2025 de bedragen constant blijven. In onderstaande raming zijn geen kosten voor schade bij incidenten en herstel meegenomen. De raming betreft alleen de kosten van het stimuleren, faciliteren, verplichten en ondersteuning bieden en niet de uitvoering van die activiteiten of verplichtingen zelf. De gepresenteerde ramingen en kosten zijn bijvoorbeeld zonder dekking van een eventuele subsidie of fonds. Dat betekent dat er gedurende de nieuwe bestuursperiode nog aanvullende kosten kunnen volgen. Zo zal er bijvoorbeeld naar verwachting nog extra financiering nodig zijn voor het verplichten van klimaatbestendigheid voor nieuwe gebiedsontwikkeling. De projectgerelateerde kosten betreffen alleen de kosten van klimaatadaptieve maatregelen van projecten (niet de projecten zelf). En alleen van projecten van de gemeente zelf; niet van de benodigdheden bij andere partijen. Met onderstaande financiering kunnen we aanspraak maken op aanvullende subsidiering, zoals de landelijke impulsregeling van het DPRA. Omdat er nog geen normen zijn, zijn er ook nog geen vaste kengetallen om kosten te berekenen voor het klimaatbestendig maken van de stad. Gemeente Amsterdam maakt stappen om hier meer inzicht in te krijgen en toe te werken naar normaliseren.De bedragen zijn een hoog-over indicatie ter ondersteuning van gesprekken over de verschillende mogelijkheden op dit dossier. Dit kan zonder verdere uitwerking niet in beleidsplannen opgenomen worden. Om de onderbouwing van de inschattingen te zien - klik op "Bekijk financiële informatie per maatregel"

Menu